لاله های واژگون چاسخار-اشعار موسی عباسی
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 15 مرداد 1397 توسط موسی عباسی

ایخم ای دفه واقعاً هم راس بمیرم/

مابین دوتا برگ گل یاس بمیرم/

ایخم وتکی برف سر پیدن وخارو/

زر بال چویل هیبی ریواس بمیرم/عباسینوشته شده در تاریخ شنبه 28 بهمن 1396 توسط موسی عباسی

 

چیدن    باغت  گنایه ارنچینم  مشكله

  دیدن چشمت    بلایه      ارنبینم     مشكله

اربیایم    حونتو تی   یك     بشینیم    شو ورو

درد دل   هی   سیت كنم   موتیت  بشینم مشكله

دیت اگر   راضی   ومابو  صبتی   تی  یك   كنیم

ترس   لرزم   جی   دیه   اربوت   بوینم   مشكله

وختی كه سیلت ایكنم  توسیل  وری گل   ایكنی

سر   وبالا    اركنی     ریته    بوینم   مشكله

دو   رحونه    روز   وپیتم  تا  بسادم   دربیی

همش   هم    سرپاایگردم   اربشینم   مشكله

مس   سایه  بات  وپیتم  آخرش  وت  نیرسم

تابیی   من   دسم  آخر  زر   زمینم    مشكله

طاقتی   اصلا    ندارم    تاغروس   خونون   بیا

ازسرشوم تا    سحرده   من   كمینم   مشكله

دور   باغت   ره   نداره   رهشه   حوشا  كردیه

هر  لتی    ایخم    بیایم   گل    بچینم    مشكله

مس  ایل  ترك  وبارم  شهروشهر  پیت  ایخرم

یاو   آرند  یا  چروم   یا الغچینم   مشكله

دیت ومی گوبعده چارسال تاتو دانشگا بری

بعده  چار  سال  نیترم  تاكی  بشینم مشكله

ای سگی دم حونه دارین شو وروپارس ایكنه

ار  بیایم  حونتو  ایبو   ودینم    مشكله

عباسینوشته شده در تاریخ شنبه 28 بهمن 1396 توسط موسی عباسی

بل تا بگریوم

نونی چه غمی دارم  بل تا  بگریوم                            

میگاری   سرخارم   بل  تا   بگریوم

خرسم كه بتره  غم هی سبك ویبو                          

ایریسه  و   بارم   بل   تا  بگریوم

نی دل چه بدی كرده هر لحظ پری بویه                        

می  اور  بهارم    بل  تا    بگریوم

هر چی كه سرم اومه هرچی كه تو ایبینی                          

 دل  كرده  و  بارم    بل  تا    بگریوم

عباسی    7/9/85نوشته شده در تاریخ شنبه 28 بهمن 1396 توسط موسی عباسی

برنج دشت چروم موجش مِس ماره

هر نوعی دلت بخه نمونشه داره

گل سر سلَه استان شهر ایما چرومِه

مِن قسمت کشاورزی همه چیش تمومِه

هرتیمی دلت بخُه از شمیم و چَمپا

کاشت و برداشت ایکنه هرکُری و کُمبا

من استان کشاورزی تکیه سر یه نومِه

هر جا هم ری وَش کنی یه قُطبش چرومه

کشاورزی تی ایما یه جهاد نابه

پیشینی ایما داریم نه و کَن حسابه

جهاد کشاورزی ایسه هم فعاله

زمینل آماده یه هر کسی بکاله

عباسی ---- 23/3/90نوشته شده در تاریخ شنبه 28 بهمن 1396 توسط موسی عباسی

بچه بو می

ایما  بچه  بومی  گلزار  چرومیم

هر جا كه بریم سخت هوا دار چرومیم

من خاك وطن هر جا كف پانه بنیمو

همكاره  پیوار  خس  و  خار  چرومیم

 

عباسی                        1/1/75نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 آبان 1396 توسط موسی عباسی

پیرونه سرون عشق جوونی وسرم زه/
عشق اومه کشیدششپرشه من کمرم زه/
وی آخرپیری هوس میخک ومهلو
من خاطره ی ذوق جوونی هنرم زه/#موسی عباسی


رنگ گلپت رنگ گل نارنداره/
رهرهتنته کوگل کهسارنداره/
کمترتوبزن شونه و ای بافه ی چمپا/
ای دسه ی گل طاقت ای کارنداره/#موسی عباسی


تاچه موقه موبیام دسه دعاوابویم
تاکه شایدوتومغرورجیاوابویم/
حرکاتی که توداری وایطورسیلی کنی/
زهلمی ره موبیام غرق گنا وابویم/
برد عشقه تونهی کارگرش خت بیدی/
حول کردی موبیام سی توبناوابویم /#موسی عباسی


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 24 دی 1394 توسط موسی عباسی

جوونی تو رتی

جوونی تو رتی نویسی   ورم

عجب برف پیری تو رتی سرم

نویسی  بوینی   چه   وابیدمه

سر تنگ پهلی  مو  خوسید مه

نه حالی مو دارم وصحرا  برم

نه زونی مو دارم كه بی پا  برم

چه فرهاد  كو بر  هنر  داشتم

وشیرین یه عشقی  وسر  داشتم

وپهنا  كه  ایزم  تفنگی  وكول

قطارم دو  رو بی تفنگم دو لول

زناره   چپر  پیچ   بی  تا  كمر

وسر شوكله بی  چقه  پشت  سر

سر بور  بیدم    سرو سار  بی

جوونی و  عشقم   وبو  یار   بی

ودریا چه ماهی وكو چی  پلنگ

چه  تیری  در ایه  و پوز   تفنگ

چقر   رمبنادم  ومن   ایل   وبار

بز وغوچ و  میش  كهی  چاسخار

همی    عمر  ایره  صبا  پهصبا

سس وابی دو زونی درومه دو پا

جوونی   ولم  كه   نویسا   ورم                

  نویسا   بوینه  چه   ره  بر  سرم

عباسینوشته شده در تاریخ پنجشنبه 24 دی 1394 توسط موسی عباسی

امشو یه چی من پوزته

ای چشمل كال كردیه امشو یه چی من پوزته

یه فكری امسال كردیه امشو یه چی من پوزته

سیل كردنت كه محشره وتیر برنو بتره

گل خته با حال كردیه امشو ***********

هركی كه وابو روبروت اصلا زبونش بند اییا

ایمانه هم لال كردیه امشو ************

خال كفتیه سر تا كله از سر لو تا سر چكه

وكو طرف فال كردیه امشو ***********

رخت دعوتی پوشیدیه می یه گلی وابیدی یه

هم شونه هم شال كردیه امشو *********

ای مییله با دادیه بین گوشلت جا دادیه                              

  می من دلم چال كردیه امشو یه چی من پوزته

*************************

ای هیکله شیک کردی یه سربرگه باریک کردی یه

ایمانه گیجال کردی یه امشو یه چی من پوزته

خط بهسی یه دور چشمله سه کردی یه مرزنگله

می میش کرکال کردی یه امشو یه چی من پوزته

پهنی چه من مال کردی یه ای زلفه تال تال کردی یه ؟

ای شهره ولوال کردی یه امشو یه چی من پوزته

می سار چشمی بلکنا می کوگ مازی کودنا

دورم تو بال بال کردی یه امشو یه چی من پوزته

**************************************

گوک ایشکنی وی من بهار چی کوگ مازی چاسخار

مهلی توجنجال کردی یه امشو یه چی من پوزته

*************************************

طوری وخت رسیدی یه می پوس نار وابیدی یه

گل خته کرچال کردی یه امشو یه چی من پوزته

 

عباسی                                              20/3/86نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 24 دی 1394 توسط موسی عباسی

بشکن بیو ای نازنین --- ای غنچه بالا نشین

ازبیراحمد تاکهگلو --- سیلی بکن وی سرزمین

ای سرزمین گل کلین --- تابشنفی بنگ پسین

بشکن بیو تاپادنا --- ای کو بلندوباصفا

ووبالترش تاکوی گل --- ارزن وکیکم واول

ای کهگلواستان خوب  --- ایگن شمالی درجنوب

ایما نیگیم سفرکنی --- تاخت بیی باورکنی

تااوقات بیکاری یه --- بیوویچه بهاری یه

بشکن بیوتاگلبهار --- تابرف مازی چاسخار

تاچشمی میشی بیو --- تاتنگ درویشی بیو

بیوچشمی بلقیس بشین --- تاایتری توگل بچین

خش لهجیه گفتارمو --- مهمون نوازی کارمو

باغیرت وشیروِژنیم --- ازنسل آریوبیزنیم

استان ایما پرحاصله --- هرجابری باغ گله

ازگرمسیروسرحدش --- جی ساروکوگ وبلبله

عباسی     3/8/85نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 خرداد 1394 توسط موسی عباسی

·       بیو چروم بهاریه***یه صحری گلنگاریه

·       اگرهوی بهار ایخی***اگر كه گلنگار ایخی

·       تفنگچین وسوار ایخی***زناره وقطار ایخی

·       (بیو چروم بهاریه****یه صحری گلنگاریه)

·       چروم كه شهر گُلشنه *** گللشه باد ایو شنه

·       مِن كُیلِش همش بَنهِ**** تمامش سَرو وسوسنه

·       بیو چروم ************************

·       ونزدیكی بیو بوین ****چشمی بلقیس بیو بشین

·       تا ایتری تو گل بچین******************

·       ویلَت صِیی بلبل اییا**** وولَت بری بو گل اییا

·       هرچی درخت من عالمِه **** اگر زیاده یا كمِه

·       ومن چشمی بلقیس جمِه***************

·       بیو چروم***************************

·       موقعی كه بهاریا***** گلل همش وباریا

·       اووَل ورو تُغاریا****** گرما حمار حمار یا

·       مالل یواش وباریا**** وَمِن چاسخاریا

·       شیر ودو ونكاریا**** بعدش مشك ملاریا

·       بیو چروم**********************

·       اگر كه شیر گا ایخی ***** برنج سفید چمپا ایخی

·       جعفری و نعنا ایخی **** پاریو وصحرا ایخی

·       بیو چروم بها************************

·       تا ایتری یار یار بگه***** منی فصل بهار بگه                         6/11/72

·       ومازی چاسخار بگه***** وتفنگ و قطار بگه

·       بیو چروم بهاریه *****یه صحری گلنگاریه         عباسی

·        نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 خرداد 1394 توسط موسی عباسی

     چرا ای چا سخار آن لطف دیرینت نمی بینم

دگر  راه   اصالت  را   در   آیینت   نمی بینم

میان  ارزن  و  شن  و چویل و یاس و آویشن

طبیعت  را  میان  خوان  رنگینت   نمی بینم

فضای  كوهسارانت  به  خلوت گاه   می ماند

رمه های  غزال  دشت  پر  چینت  نمی بینم

سرود  دختران  و هی هی  چوپان  در صحرا

دگر آن خا طرات خوب وشیرینت نمی بینم

طراوت را میان چشمه های سرد و جوشانت

چه اشك دیده  نمناك وغمگینت  نمی بینم

فرا ز   فوجهای   قمری  و  كبك  و  كبوترها

عقاب  تیز  پروازی  چه  شا هینت نمی بینم

خرامنوار سوی چشمه های سرد و جوشانت

غزال و كبكهای سینه چین چینت نمی بینم

طراوت و  هیاهویی  ز  مرغان   غزل  خوانت

در  امواج  شقایق های   خو نینت   نمی بینم

اصا لت  رخت  بر بسته عباسی ازدیارتو                  عباسی

سخنهای جذاب وخوب شیرینت نمی بینم       21*10*72نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 خرداد 1394 توسط موسی عباسی


جوونی تو رتی نویسی   ورم                   

       نویسی بوینی  چه ره بر  سرم

نویسی  بوینی   چه   وابیدمه                    

      سر تنگ پهلی  مو  خوسید مه

نه حالی مو دارم وصحرا  برم                      

    نه زونی مو دارم كه بی پا  برم

چه فرهاد  كو بر  هنر  داشتم                    

       وشیرین یه عشقی  وسر  داشتم

وپهنا  كه  ایزم  تفنگی  وكول                    

      قطارم دو  رو بی تفنگم دو لول

زناره   چپر  پیچ   بی  تا  كمر                      

   وسر شوكله بی  چقه  پشت  سر

سر بور  بیدم    سرو سار  بی                    

     جوونی و  عشقم   وبو  یار   بی

ودریا چه ماهی وكو چی  پلنگ                   

      چه  تیری  در ایه  و پوز   تفنگ

چقر   رمبنادم  ومن   ایل   وبار                    

    بز وغوچ و  میش  كهیی  چاسخار

همی    عمر  ایره  صبا  پهصبا                      

    سس وابی دو زونی درومه دو پا

جوونی   ولم  كه   نویسا   ورم                   

      نویسا   بوینه  چه   ره  بر  سرم

عباسینوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 خرداد 1394 توسط موسی عباسی

برنج دشت چروم موجش مِس ماره

هر نوعی دلت بخه نمونشه داره

گل سر سلَه استان شهر ایما چرومِه

مِن قسمت کشاورزی همه چیش تمومِه

هرتیمی دلت بخُه از شمیم و چَمپا

کاشت و برداشت ایکنه هرکُری و کُمبا

من استان کشاورزی تکیه سر یه نومِه

هر جا هم ری وَش کنی یه قُطبش چرومه

کشاورزی تی ایما یه جهاد نابه

پیشینی ایما داریم نه و کَن حسابه

جهاد کشاورزی ایسه هم فعاله

زمینل آماده یه هر کسی بکاله

عباسی ---- 23/3/90نوشته شده در تاریخ دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 توسط موسی عباسی

 

پسیناپسینه چه رویایی یه

چه زردو وکویی ور آبادی یه

 

لُری میش سیساروشِهنی کهَر* چه شوری وپاکِرده هیبی کپَر

گُلُم اسپ بوره سروسارکِه* صبابی که مالَل همَش بارکِه

یه رازبقایه پسیناپسین * هوادلگشایه پسیناپسین

ورپییزسرمی زمسون اییا * پسیناپسینل د بارون اییا

پَرزَرد سُرخ بَن وسیسه یَل * خدایی قشنگه همی ای چیَل

یه روسوزصحرایه رو زرد زرد * یه روهم سفیده کُل داروبَرد

یُه خواس خدایه همی طوری یه * پسیناپسینه هوا اوری یه

عباسی 29/8/88نوشته شده در تاریخ دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 توسط موسی عباسی

 

 

هرپسین زَردووکُوبوی بهارداره اییا

بین هرکُو وکُتَل بُنگ سوار داره اییا

قافلی ایل پرستو ودنا اومه رسید

وعدی بلبل وگل قول وقرار داره اییا

وَرکَنی بند بهونَه اَسپلَه زین بکنی

گَله و نین ودُرا مالَل و بار داره اییا

موقع ی شیرودو و ماس و نِکار وکَره یَه

مِن هَوی بوی چویل مَشک وملار داره اییا

وَریسین فَرشله بویین که عروس اومَه رسید

نوبت فصل گل ونقش ونگار داره اییا

عباسی : 3/8/92(تعداد کل صفحات:5)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

درباره وبلاگ

نام موسی
نام خانوادگی عباسی
تاریخ تولد 1334 20 ماه آذر
از هشت سالگی شروع به سرودن شعر نمودم ودر زمان کودکی بر روی تخته سنگها شعرهای نامنظم می نوشتم دوره تحصیلات ابتدایی را در روستای آرند و درشهرستان چرام ودوران دبیرستان را درشهرستا نهای بهبهان وگچساران گذراندم مدتی در نیروی هوابرد شیراز دررشته خلبا نی ثبت نام نمودم ولی پس از دو ماه به علت نارضایتی خانواده منصرف شدم وپس از دوران خدمت سربازی در آموزش وپرورش به عنوان آموزگار استخدام شدم شعر را از سال 1362به صورت رسمی شروع کردم وبیشتر در زمینه ی شعر محلی کار میکنم وتا کنون در جشنوارهای زیر شرکت نموده ام :
جشنواره کنگره سرداران شهدای استان جزه شاعران برگزیده
دومین وسومین جشنواره بنه وار استان خوزستان جزه شاعران برگزیده
اولین ودومین وسومین جشنواره شعر گویشی (گپ دل ) استان خوزستان شهرستان بهبهان جزه شاعران برگزیده
همایش شعر یاران آفتاب دهدشت شاعر برگزیده
اولین ودومین همایش شعر گویشی (همدرنگ ) استان خوزستان شهرستان باغملک شاعران برگزیده
همایش پیروان ولایت شاعر برگزیده
سومین همایش شعر ( تمدار بیت ) استان چهار محال بختیاری شاعران برگزیده
اولین ودومین وسومین همایش ستاد اقامه شهرستان یاسوج کسب مقام اول در سه دوره
و همچنین شرکت در بزرگداشت روز منابع طبیعی و همکاری با شبکه صداوسیمای مرکز استان به طور مدام ونوشتن برنامه های مختلف برای شبکه وشرکت در نخستین جشنواره طنز مکتوب استانی به عنوان شاعربرگزیده وشرکت درجشنواره طنز ( حلقه رندان ) به عنوان شاعر برگزیده وشرکت در مسابقات فرهنگی هنری پرسش مهر به عنوان شاعر برگزیده در سه مورد وشرکت در جشنواره شعر استان وشعر بسیج و جشن ربع قرن پیروزی انقلاب و جشنواره یاوران مهدی به عنوان شاعر برگزیده وجشنوارهای ...
وهم اکنون بازنشسته فرهنگی هستم...............................................
...............................................
در طول سالیانی که شعر سرودم خیلی پیش اومده کسانی ازم درخواست کردن که بر علیه شخص یا طایفه ای شعر بگم ولی نگفتم چون تمام تلاشم این بوده که مردم رو از این تعصبات بی مورد جدا و همدلی رو در میان مردم بیشتر کنم . اگر قرار بود بر علیه شخصی شعر بگم بر علیه اون آدم فرومایه ای که چند سال پیش اقدام به تمسخر اشعار من و توهین به مردم شهر چرام کرد شعر می سرودم ولی اینکار رو هم نکردم چون جواب ابلهان و بی مایه گان خاموشی ست .
لطفا از من چنین درخواست هایی نکنید چون دنیا و آخرتم رو برای هیچ شخصی ضایع نمی کنم .
با عرض ارادت موسی عباسی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
قالب وبلاگ
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو